Föreningens stadgarFöreningens stadgar
STADGAR FÖR ÖRLOGSBERGA SKF

Fastställda den 13 mars 1999

Reviderade av årsmötet den 5 mars 2015


Allmänna Bestämmelser
§1

Örlogsberga skytteförenings uppgift är att verka för höjande av färdigheten i skjutning med eldhandvapen hos personal i Försvarsmakten samt hos andra till föreningen anslutna medlemmar. Föreningens ambition skall jämväl vara att arrangera tävlingar för utveckling av skyttesporten. Föreningens säte är Haninge garnison, Berga.


§2

Föreningen ansluter sig till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) samt till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) och förbinder sig att ställa sig till efterrättelse av nämnda förbunds stadgar.


§3

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


§4

Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§5

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.


§6

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna för granskning senast den 20:e januari årligen.


§7

Uppstår tvekan i tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.


§8

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster samt godkännande av SPSF, SvSF och SDSSF.


§9

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resulträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF. (specialförbund)


FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§10

Till medlem äger styrelsen antaga person som vid prövning uppvisar oklanderlig vandel samt visar vilja att aktivt medverka i föreningens verksamhet och utveckling. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.


§11

Till hedersmedlem äger föreningen på styrelsens förslag utse person, vilken på ett utmärkt sätt främjat föreningens ändamål och verksamhet.


§12

Medlem erlägger en årsavgift som gäller för kalenderåret. Avgiften skall vara erlagd senast den 31 januari innevarande år. Nyansluten medlem erlägger senast inom en månad årsavgiften, samt senast 6 månader efter anslutningen en inträdesavgift. Om ovan nämnda avgifter ej erlagts inom de stipulerade tiderna upphör automatiskt medlemskapet i föreningen och ny ansökan måste därför tillställas styrelsen. Avgifternas storlek bestäms av årsmötet för efterföljande år.


§13

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§14

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan orsak än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iakttaga för överklagande. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.


§15

Medlemmen har rätt till information om föreningens angelägenheter, och skall följa föreningens stadgar och dom beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i §2 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.


ÅRSMÖTE
§16

Årsmöte hålles varje kalenderår före den 15 mars på dag och plats som av styrelsen bestämmes. Kallelse till årsmötet jämte inkomna motioner med styrelsens yttrande samt styrelsens förslag skall av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.


§17

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§18

Medlem äger rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


§19

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§20

Beslut fattas med bifall (acklamation) eller om så begäres efter omröstning (votering). Med undantag av de i §8 och 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Val avgörs genom relativ majoritet. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


§21

Varje medlem i föreningen är valbar till styrelsen och valberedningen.


§22

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.

6. Styrelsens årsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan för tiden intill nästa årsmöte.

11. Val av:

  a, Ordförande för en tid av ett år.

  b, Tre styrelseledamöter jämte en suppleant för en tid av två år.

  c, Två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta.

  d, Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

  e, Ombud jämte suppleant till Stockholms pistolskyttekrets årsmöte.

  f, Sektionsledare och biträdande sektionsledare för verksamma sektioner.


12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


EXTRA ÅRSMÖTE
§23

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Extra årsmöte skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet, upptagas till behandling. Om rösträtt på extraårsmöte gäller vad som sägs i §17 och 18.


VALBEREDNINGEN
§24

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Senast sex veckor innan årsmötet tillfrågas dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast fyra veckor innan årsmötet skall valberedningens förslag vara styrelsen tillhanda.


REVISORER
§25

Två revisorer jämte en suppleant väljs av årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.


STYRELSEN
§26

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs på en tid av ett år. Mandattiden avser tiden omedelbart efter årsmötet t.o.m. nästa årsmöte. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år.

Mandattider avser tiden omedelbart efter ett årsmöte och över två årsmöten. Av de valda ledamöterna och suppleanterna avgår hälften (3+1) varje år. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter, vilka skall vara eniga, är närvarande. Då fler ledamöter är närvarande har ordförande utslagsröst.


§27

Styrelsen kallas till sammanträde av ordförande då denne finner så påkallat eller på förslag av annan styrelseledamot. Vid sammanträde ska protokoll föras.


§28

Dessa stadgar är en revidering av Örlogsberga skytteförenings stadgar fastställda den 13 mars 1999.